Tijdlijn ontstaan geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering

2006:
Minister Hoogervorst introduceerde Marktwerking in de zorg om de zorg goedkoper te maken/kwaliteit te verbeteren. Voorwaarde: de zorg zoals omschreven in zorgstandaarden, moet voor elke Nederlander minimaal bereikbaar blijven.

2008:
Vanuit het ministerie is een opdracht verstrekt om een ‘pakketscan’ te doen. Conclusie pakketscan diabetes: preventieve voetzorg was wel, zij het minimaal, opgenomen in de Zorgstandaard Diabetes vanuit de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Maar vanwege de kosten was voetzorg alleen toegankelijk voor mensen die het konden betalen/aanvullend verzekerd waren.

2008-2010:
Margreet van Putten is op verzoek van het College van Zorgverzekeraars (CvZ) (nu: Zorginstituut Nederland) gevraagd om een onderzoek te starten om de preventieve waarde van voetzorg aan te kunnen tonen.

2010:
CvZ standpunt ingenomen: vanwege gezondheid verhogende en kostenbesparende bewezen feiten zou preventieve voetzorg tot het basisverzekerde pakket moeten horen. Het gaat hierbij om geneeskundige voetzorg zoals de huisarts en medisch specialist ‘plegen te bieden’ zoals omschreven staat in de NHG-standaard van de huisartsen, de richtlijn diabetische voet van de internisten, etc. Zorg vanuit de basisverzekering dient verder te voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en de praktijk’.

2010-2015:
Twee grote uitdagingen: professionele autonomie van de podotherapeut behouden en nauwe samenwerking met de pedicure behouden, zodat patiënten ook pedicurezorg vanuit de basisverzekering kunnen ontvangen. Gekozen om de eerste versie van de zorgmodule in 2011 te schrijven. De zorgmodule is tot stand gekomen waarbij diverse partijen betrokken zijn geweest (zorgverzekeraars, ZN, huisartsen, medisch specialisten, Provoet). Gezamenlijk is een handvat gemaakt en aangeboden richting verzekeraars. Met alle veldpartijen is aan de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd hier beleid op te maken. Dit zijn de beleidsregels zoals we deze nu nog kennen: De beleidsregel ‘overige geneeskundige voetzorg’ en ‘huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg’ (ketenzorg) waarbinnen deze zorg geregeld is en ingekocht dient te worden.